Maraton matematyczny klasy IV – VI – zestaw nr 9

Pole kwadratu …

Dziewięć kwadratów ułożono w prostokąt tak, jak na rysunku. Wiedząc, że pole najmniejszego kwadratu jest równe 1 cm², pole zakreskowanego kwadratu jest równe 81 cm², oblicz pole największego kwadratu.

Ile to pomarańczy …

Cztery i pół pomarańczy i 18 ćwierci tej pomarańczy.

Ciągi liczbowe …

Podane są początkowe wartości ciągu liczb: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Zastanów się w jaki sposób powstają kolejne liczby… Dopisz pięć kolejnych liczb ciągu. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Sformułuj i zapisz zasadę powstania kolejnych liczb. Po znalezieniu rozwiązania wyszukaj w Internecie informacji na temat tego ciągu i jego twórcy, zapisz krótko informacje.