AKTYWNA TABLICA

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoły podstawowe w Bielawie, w tym nasza szkoła, otrzymały na wniosek Gminy Miasta Bielawa maksymalne przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł każda na zakup pomocy dydaktycznych – w przypadku naszej szkoły dwóch monitorów interaktywnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 5. przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 6. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Aktywna Tablica – Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w Bielawie

Zawarliśmy porozumienie ze Szkołą Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Gimnazjum
w Bielawie oraz ze  Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum o utworzeniu Międzyszkolnej Sieci Współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W szkołach odbywały się spotkania przedstawicieli sieci.

 1. 02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum. Temat: Spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach projektu Aktywna Tablica
 2. 02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum. Temat: TIK na lekcji przyrody?
 3. 03.2018r. w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimnazjum Temat: TIK na lekcji matematyki?
 4. 03.2018r. w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimnazjum. Temat: Photon – robot, który nauczy w trakcie zabawy.
 5. 04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum. Temat: Wykorzystanie TIK w edukacji wczesnoszkolnej.
 6. 04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum. Temat: Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2017/2018.

Lekcje otwarte w ramach Sieci:

 1. 03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum – edukacja wczesnoszkolna, kl.2b

Temat: Piramida zdrowia. Ile jedności? Ile dziesiątek?

 1. 03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum – edukacja wczesnoszkolna, kl.1a

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych

 1. 04.2018 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum – klasa 7c

Temat: Powietrze i jego składniki.

 1. 05.2018r. w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimnazjum – gimnazjum, kl.3a.

 Temat: Poznajemy budowę i właściwości cukrów prostych

 1. 05.2018r. w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimnazjum – kl.4d język angielski.