dla Rodziców

 • 3.06.2019r.  Przyjaciel Przyrody – rozdanie nagród – uczniowie klas I-III
 • 4.06.2019r.  godz. 14.00 udział uczniów klasy 7c w uroczystości odsłonięcia tabliczki pamiątkowej „Dębu wolności” posadzonego z okazji 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów 1989r.
 • 5.06.2019r. godz.13.00 175.rocznica Powstania Tkaczy Sowiogórskich – udział uczniów klasy 6b w spotkaniu okolicznościowym upamiętniającym rocznicę
 • 7.06.2019r. wystawianie ocen końcoworoczych
 • 8 czerwca odrabiamy 31 października  (środa)Lekcje według planu ze środy!
 • 10.06.2019r. godz. 1340 Rada Pedagogiczna
 • 12.06.2019r. godz.1100 Przedstawienie teatralne „Ten Obcy” dla uczniów klas 6,7,8, Spółdzielcze Centrum Animacji w Bielawie,
 • wstęp wolny
 • 17.06.2019r. godz. 1700 Złote Sowy, 
 • 18.06.2019r. godz. 1000 Zakończenie klas VI, VII, VIII i gimnazjum, Teatr MOKiS
  KLASY I-V MAJĄ ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ DO  GODZ. 11.30
 • 19.06.2019r. godz. 900 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • 2.09.2019r. godz. 900 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • OPŁATY ZA BASEN 
  maj – czerwiec 2019r
  wtorek – 10.80zł
  piątek – 10,80zł

 Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1.  Administratorem danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) oraz uczniów jest Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum z siedzibą w Bielawie, os. Włókniarzy 10, tel.: 74/645-22-30 lub 74/646-45-15, e-mail: sp7bielawa@wp.pl lub sp7_szkola@interia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ekologicznej Szkole Podstawowej
  nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
  możliwy jest pod numerem tel. 74/645-22-23 lub 74/646-45-15 i adresem
  e-mail: sp7_szkola@interia.pl.
 3. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Jeleniej Górze.
 5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                                  mgr  Małgorzata Cieślik

 • Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.
 1. Więcej na stronie ministerstwa: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart