dla Uczniów

 • 1.03.2019r. godz. 12.00 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uroczystość pod obeliskiem 
 • 5.03.2019r.   Warsztaty – Cyberprzemoc – udział uczniów klas VI w warsztatach
  1 lekcja kl. 6a opiekun p. A.Kus–Smaga2 lekcja kl.6c opiekun p.B.Machała3 lekcja kl. 6b opiekun p. B.OlejnikWarsztaty przez trzy lekcje odbywają się w sali 22
 • 7.03.2019r. Chroń uszy i głos – warsztaty dla uczniów klas 1
  4 lekcja kl. 1b p. Kamińska
 • 8.03.2019r. Dzień Kobiet
 • 11.03.2019r. Chroń uszy i głos – warsztaty dla uczniów klas 1
  3 lekcja kl. 1c p. Oleksak
  4 lekcja kl. 1d p. Kołcz
 • 12.03.2019r. godz. 1700 -1800 Spotkania z rodzicami  ul. Brzeżna
 • 14.03.2019r. godz. 1630  Spotkania z rodzicami  klasy I-III os. Włókniarzy
 • 14.03.2019r. godz. 1700 -1800 Spotkania z rodzicami  klasy IV-VI os. Włókniarzy
 • 21.03.2019r. godz. 900 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2019”
 • 21.03.2019r. Dzień Wiosny
 • 21.03.2019r. godz. 14.00   Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
 • 25.03.2019 r. przedstawienie teatralne Teatr Współczesny z Krakowa (Teatr MOKiS):
  godz. 830 klasy 1-3 – „Afryka Dzika”
  godz. 1000 klasy 4-6 –„Opowieść o zwykłej rodzinie”
  godz. 1130 klasy 7-8, 3G –„Balladyna” 
  cena biletu 18 zł
 • 28.03.2019r. godz. 8.00   Badanie komputerowe „Słyszę” dla uczniów klas 1
 • 31.03.2019r. Maraton charytatywny (turniej piłki siatkowej) dla Agnieszki Kudyry i Wiktora Niezgody, ul.Brzeżna 48 sala gimnastyczna
 • marzec 2019r.  Realizacja projektu e-Teinning „Tradycje wielkanocne w Polsce” + kartki świąteczne
  •  
   • OPŁATY ZA BASEN 
    marzec – kwiecień 2019r
    wtorek – 18.90zł
    piątek – 18,90zł 

 

 Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1.  Administratorem danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) oraz uczniów jest Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum z siedzibą w Bielawie, os. Włókniarzy 10, tel.: 74/645-22-30 lub 74/646-45-15, e-mail: sp7bielawa@wp.pl lub sp7_szkola@interia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ekologicznej Szkole Podstawowej
  nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie
  możliwy jest pod numerem tel. 74/645-22-23 lub 74/646-45-15 i adresem
  e-mail: sp7_szkola@interia.pl.
 3. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Jeleniej Górze.
 5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                                  mgr  Małgorzata Cieślik