„PRZYJACIEL PRZYRODY” i „SIÓDEMKOWY STRAŻNIK PRZYRODY”

Realizowanie zadań ekologicznych w klasach I – III: 
„PRZYJACIEL PRZYRODY”
„SIÓDEMKOWY STRAŻNIK PRZYRODY”

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest podniesienie kultury ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Uświadomienie uczniom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów ziemi.  

Uczniowie w klasie I, II, III wykonują przydzielone im na początku roku szkolnego przez opiekuna projektu  zadania związane z ekologią.

Wychowawca nadzoruje i sprawdza wykonywanie zadań, a następnie wybiera z klasy 5 uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą ekologiczną i sprawnym działaniem w tym zakresie.

Osoby z klasy pierwszej i drugiej, które najlepiej wypełnią wszystkie przydzielone im zadania otrzymują tytuł   „PRZYJACIEL PRZYRODY” potwierdzony odpowiednim dyplomem.

W klasie trzeciej uczniowie, którzy najlepiej wypełnią przydzielone im zadania otrzymują odznakę  SIÓDEMKOWEGO STRAŻNIKA PRZYRODY”

W miesiącu  kwietniu na uroczystym apelu szkolnym wręczane są wyróżnionym uczniom dyplomy i odznaki.